Pe urmele lui Isus

Dorim ca orice om să afle cât mai repede despre Sursa păcii, dragostei și bucuriei – Isus Hristos. El ne cheamă să venim la El pentru a primi vindecarea mult dorită.

Acest lucru este posibil printr-un studiu atent al naturii, al corpului uman și al Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să-și cunoască nevoile corpului său și să nu neglijeze niciun aspect al ființei umane.

Sanovera își propune să ofere o curățare a întregului organism și o reînnoire a forțelor vitale.

”Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” Matei 9:35-38

”El a zis: Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă!” Exod 15:26